Lukioon - page 20-21

18
HELSINGIN
YHTEISLYSEO
YYY J[N ƒ
AVOIMET OVET
To 12.1.2017 klo 13.00
Ti 24.1.2017 klo 18.30
(myös vanhemmille)
Ke 1.2.2017 klo 13.00
Muista ajoista voi sopia rehtorin tai
opinto-ohjaajan kanssa.
.
Helsingin yhteislyseon lukio on satavuotias koulu,
jossa on noin 300 opiskelijaa. Samassa rakennuk-
sessa toimivat myös peruskoulun yläluokat. Luki-
ossa voi opiskella joko yleislinjalla tai taito- ja taide-
linjalla. Vuosittain Hyllin lukioon otetaan 100 uutta
opiskelijaa.
YLEISLINJA
TAITO- JA TAIDELINJA
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
Yleislinjan alin keskiarvo 7,25
Taito- ja taidelinjan alin pistemäärä 13,69/20
OPISKELU LUKIOSSA
Yleislinjalla painotetaan kulttuuria ja luonnontieteitä.
Syventävissä opinnoissa on vaihtuvateemaisia kult-
tuurikursseja, ilmaisutaitoa, näyttämötyön yhteis-
työprojekteja ja luovaa kirjoittamista. Lukion taito- ja
taidelinjalla painotetaan kuvataidetta, musiikkia tai
liikuntaa. Linjan suorittaminen edellyttää, että lukion
75 kurssiin sisältyy vähintään yhdeksän taito- ja tai-
deaineen kurssia.
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, ruotsi, saksa
B1: englanti, ruotsi
B2: ranska, saksa
B3: ranska, saksa, venäjä
LUKIODIPLOMIT
Kuvataide, liikunta, musiikki
YHTEISTYÖ
Hyl on mukana Suomen GeoGebra-verkostossa, jos-
sa tutkitaan dynaamista matematiikkaa oppimisen
apuna. Verkosto toimii yhteistyössä kansainvälisten
GeoGebra-instituuttien kanssa.
VALINTAPERUSTEET
Yleislinjalle peruskoulun päättötodistuksen lukuai-
neiden keskiarvo.
Taito- ja taidelinjan opiskelijat valitaan päättötodis-
tuksen lukuaineiden keskiarvon sekä valintatilaisuu-
dessa esitettyjen taitojen perusteella seuraavasti:
– lukuaineiden keskiarvo, enintään 10 pistettä
– valintatilaisuus haastatteluineen, enintään 10
pistettä.
Taito- ja taidelinjalle pyrkivä ilmoittaa pääaineekseen
kuvataiteen, liikunnan tai musiikin. Ilmoittaminen ta-
RCJVWW LQMQ MQWNWP MQVKUKXWLGP MCWVVC YGDNQOCMG
Pääaine tulee ilmoittaa 14.3.2017 mennessä. Linjalle
pyrkivät opiskelijat kutsutaan kirjeellä oman pääai-
neensa valintatilaisuuteen.
LIIKENNEYHTEYDET
Metro
Bussi 94
YHTEYSTIEDOT
4KPVKPRQNMW
*GNUKPMK MCPUNKC"J[N ƒ
Rehtori Jussi Sutinen
, 09 3424 4411, 041 544
LWUUK UWVKPGP"J[N ƒ
Opinto-ohjaaja Anniina Paalanen
, 09 3424 4414,
CPPKKPC RCCNCPGP"J[N ƒ
19
HELSINGIN
NORMAALILYSEO
YYY PQTUUK JGNUKPMK ƒ
AVOIMET OVET
Keskiviikkona 8.2.2017 klo 18.00
Muista ajoista voi sopia opinto-ohjaajien
kanssa.
HELSINGIN YLIOPISTON
HARJOITTELUKOULU
Helsingin normaalilyseo on Helsingin yliopiston har-
joittelukoulu, jossa opiskelee noin 250 lukiolaista.
Lukio painottaa laaja-alaista yleissivistystä. Lukion
aikana on mahdollista suorittaa yliopisto-opintoja,
puheviestinnän päättökoe ja useita eri lukiodiplome-
ja. Samassa rakennuksessa toimivat myös perus-
koulun yläluokat 7 – 9.
YLEISLINJA
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
Alin keskiarvo 9,33
OPISKELU LUKIOSSA
Koulun kieliohjelma on monipuolinen. Koulussa tar-
jotaan useita koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia
kursseja. Yliopisto-opintoja tarjotaan mm. biologias-
sa, fysiikassa, kemiassa, matematiikassa, tietoteknii-
kassa ja historiassa. Koulussa on aktiivisesti toimiva
lukion opiskelijakunta. Lukion ensimmäisenä luku-
vuotena tutor-opiskelijat opastavat uusia opiskelijoi-
ta koulun käytänteisiin.
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti ranska ruotsi
B1: ruotsi
B2: latina ranska saksa venäjä
B3: latina ranska saksa venäjä
LUKIODIPLOMIT
.otitalous kuvataide käsityö liikunta media
musiikki
YHTEISTYÖ
Tärkein yhteistyötahomme on Helsingin yliopisto,
jossa lukiolaiset voivat suorittaa opintoja Tiedeope-
tusyhteistyöohjelman mukaisesti. Lukiolaiset voivat
osallistua kursseille, joiden osana on opintomatka
ulkomaille esim. Cerniin, Euroopan ydintutkimuskes-
kukseen. Työelämäyhteistyötä toteutetaan järjestä-
mällä mm. lukion 2. vuositason TET -päivä.
VALINTAPERUSTEET
Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keski-
arvo
LIIKENNEYHTEYDET
Raitiovaunut 3 ja 10 ja bussit 14,17,18 ja 24
YHTEYSTIEDOT
Ratakatu 6, PL 38, 00014 Helsingin yliopisto,
ULLANLINNA
Rehtori Tuula Koskimies-Sirén
, 050 324 3151,
VWWNC MQUMKOKGU UKTGP"JGNUKPMK ƒ
Opinto-ohjaaja Raila Pirinen
, 02941 28170,
TCKNC RKTKPGP"JGNUKPMK ƒ
Opinto-ohjaaja Merja Laine
, 02941 28155,
OGTLC NCKPG"JGNUKPMK ƒ
Koulusihteeri Maija Lith
, 02941 28164,
OCKLC NKVJ"JGNUKPMK ƒ
1...,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19 22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36
Powered by FlippingBook