Lukioon - page 22-23

20
HELSINGIN YLIOPISTON
HARJOITTELUKOULU
HELSINGIN
YLIOPISTON
VIIKIN
NORMAALIKOULU
YYY XKPM JGNUKPMK ƒ
AVOIMET OVET
Ti 13.12.2016 klo 13.30 – 15.30
Ti 17.1.2017 klo 13.30-15.30,
vanhempainilta klo 18.00
Ti 7.2.2017 klo 13.30-15.30
Muista ajoista voi sopia
opinto-ohjaajan kanssa.
Viikin norssi on Helsingin yliopiston koulu, jossa
opiskelee noin 250 lukiolaista. Lukio painottaa laaja-
alaista yleissivistystä ja uuden teknologian käyttöä
QRKUMGNWUUC -QWNWNNC QP MGUVȇXȇP MGJKV[MUGP UGTVKƒ-
kaatti ja Vihreä lippu. Lukion aikana on mahdollista
suorittaa yliopisto-opintoja, puheviestinnän päättö-
koe ja useita lukiodiplomeja. Vuosittain toteutamme
lukioproduktiona musikaalin. Lukio-opintoja tukee
koulumme yhteisöllisyys ja opiskelijoita arvostava
ilmapiiri. Samassa rakennuksessa toimii myös pe-
ruskoulu.
YLEISLINJA
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
Alin keskiarvo 9,42
OPISKELU LUKIOSSA
Koulu tarjoaa runsaasti soveltavia ja syventäviä kurs-
seja. Erityisesti näitä on taito- ja taideaineissa, kuten
kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa, kotitaloudes-
sa ja käsityössä. Myös kieliohjelma on monipuolinen.
Yliopisto-opintoja tarjotaan mm. biologiassa, fysii-
kassa, historiassa, kemiassa, maantieteessä, mate-
matiikassa ja tietotekniikassa. Koulussa on aktiivista
oppilaskunta- ja tutortoimintaa, kestävän kehityksen
toimintaa sekä erilaisia musiikki- ja ilmaisuprodukti-
oita. Koulu painottaa hyvää ja turvallista oppimisym-
päristöä.
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, ranska, ruotsi, saksa
B1: ruotsi
B2: espanja, ranska, saksa, venäjä
B3: espanja, ranska, saksa, venäjä
LUKIODIPLOMIT
Kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, media, musiik-
ki, tanssi
YHTEISTYÖ
Tärkein yhteistyötahomme on Helsingin yliopisto. Tä-
hän liittyen lukiolainen voi osallistua mm. geenitek-
niikan laboratoriokurssille Viikin kampuksella tai olla
mukana kansainvälisissä hankkeissa kuten Globe-
ilmastotutkimus ja Cern-ydintutkimuskeskus.
VALINTAPERUSTEET
Peruskoulun
päättötodistuksen
lukuaineiden
keskiarvo
LIIKENNEYHTEYDET
Bussit 57, 68, 79, 506 ja 550
YHTEYSTIEDOT
Kevätkatu 2, PL 30, 00014 Helsingin yliopisto, VIIKKI
Rehtori Reijo Honkanen
, 040 588 2759,
TGKLQ JQPMCPGP"JGNUKPMK ƒ
Opinto-ohjaaja Sanna Pöysä
, 050 318 3122,
UCPPC RQ[UC"JGNUKPMK ƒ
Opinto-ohjaaja Antti Kiimamaa
, 050 318 2303,
CPVVK MKKOCOCC"JGNUKPMK ƒ
21
HERTTONIEMEN
YHTEISKOULU
YYY JGT[M ƒ
AVOIMET OVET
La 14.1.2017 klo 9.00 – 13.00,
lukioinfo kello 10.00
Ti 13.2.2017 lukioinfo oppilaille
kello 12.45 ja 18.00, jälkimmäinen
myös vanhemmille
Herttoniemen yhteiskoulu on perinteikäs yleislukio.
Opiskelijoita on noin 360. Koulu toimii nykyaikaisissa
tiloissa. Luokissa on käytössä uusin opetusteknolo-
gia.
YLEISLINJA
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
Alin keskiarvo 8,75.
OPISKELU LUKIOSSA
Rohkaisemme itsenäiseen ajatteluun, tiedon hankin-
taan ja sen kriittiseen käsittelyyn. Arvostamme ilmai-
su- ja vuorovaikutustaitoja. Aktiivinen oppilaskunta
ja tutortoiminta lisäävät opiskelijoiden osallisuutta ja
viihtyvyyttä.
Koulu tarjoaa valtakunnallista tuntijakoa enemmän
kursseja kaikissa taito- ja taideaineissa ja useimmis-
sa lukuaineissa. Eri vuosiasteiden opiskelijat voivat
osallistua yhteisille oppiainerajat ylittäville koulukoh-
taisille kursseille. Kursseja on tarjolla robotiikasta il-
maisutaitoon ja valokuvauksesta maailmanpolitiikan
ajankohtaiskysymyksiin. Teemakursseillamme tutki-
taan somen ja muun median ilmiöitä, suunnitellaan
oma unelmien kaupunki tai kotitalousluokassamme
VWNNCCP QRKUMGNKLCGNȇOȇP OCUVGTEJGƒMUK 6CXQKVVGG-
namme on jatko-opintoihin valmis, omatoiminen
nuori, jolla on hyvät opiskelu- ja yhteiskuntataidot.
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, ranska, ruotsi
B1: ruotsi
B2: latina, ranska, saksa
B3: latina, ranska, saksa, venäjä
LUKIODIPLOMIT
musiikki, kuvataide, liikunta, media
YHTEISTYÖ
Teemme yhteistyötä monenlaisten yritysten ja yhtei-
söjen kanssa eri oppiaineiden puitteissa mm. suosi-
tulla vapaaehtoistyön kurssilla. Ajo-opetusta järjeste-
tään autokoulu Start Oy:n kanssa.
VALINTAPERUSTEET
Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keski-
arvo
LIIKENNEYHTEYDET
Bussit 79, 81, 90N, 802
Metro Siilitie
YHTEYSTIEDOT
Kettutie 6, 00800 HELSINKI, HERTTONIEMI
MCPUNKC"JGT[M ƒ
Rehtori Johanna Kallio
LQJCPPC MCNNKQ"JGT[M ƒ
Apulaisrehtori Ari Leväniemi
CTK NGXCPKGOK"JGT[M ƒ
Opinto-ohjaajat Elina Salmi
, 0400 873 593,
GNKPC UCNOK"JGT[M ƒ LC
Stina Metsalo
UVKPC OGVUCNQ"JGT[M ƒ
1...,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21 24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36
Powered by FlippingBook