Lukioon - page 26-27

24
KULOSAAREN
YHTEISKOULU
Kulosaari
ƒåÎŅĹÚ°ųƼƉƒÎĘŅŅĬƉ
YYY MU[M ƒ
Kulosaaren yhteiskoulu on kansainvälinen, suomeksi
ja englanniksi toimiva koulu, jonka lukiossa on n. 420
opiskelijaa. Samassa rakennuksessa toimivat perus-
koulun yläluokat.
YLEISLINJA
ENGLANNINKIELINEN LINJA
YHTEISKUNTA- JA TALOUSLINJA
TIEDE- JA TEKNOLOGIALINJA
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
Yleislinja alin keskiarvo 9,25
Englanninkielinen linja alin pistemäärä 13,55/15
Yhteiskunta- ja talouslinja alin pistemäärä 11,75/15
Tiede- ja teknologialinja, uusi linja
OPISKELU LUKIOSSA
Yleislinjalla, YT-linjalla ja TT-linjalla pakolliset kurssit
opiskellaan pääsääntöisesti suomeksi ja valinnaiset
kurssit ovat osittain kaksikielisiä. Englanninkielisellä
linjalla opetus ja oppimateriaalit ovat kaksikielisiä.
YT- ja TT-linjoilla syvennytään erikoisalaan ja hyö-
dynnetään yhteistyötahoja. Toimimme suomalaisen
lukion opetussuunnitelman mukaisesti.
LUKIODIPLOMIT
Liikunta, musiikki
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä,
espanja
B1: ruotsi
B2: espanja, ranska, saksa
B3: espanja, ranska, saksa, venäjä
Muut kielet: japani, kiina, arabia
YHTEISTYÖ
Teemme yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen
kanssa Euroopassa ja sen ulkopuolella. Olemme mu-
kana kansainvälisten koulujen Model United Nations
-toiminnassa.
VALINTAPERUSTEET
Yleislinjalle peruskoulun päättötodistuksen lukuai-
neiden keskiarvo
Englanninkieliselle linjalle keskiarvo enintään 10
pistettä ja valintakoe enintään 5 pistettä. Englan-
ninkielen taitoa mittaava valintakoe keskiviikkona
26.4.2017 klo 14.30.
Yhteiskunta- ja talouslinjalle keskiarvo enintään 10
pistettä ja valintakoe enintään 5 pistettä. Yhteiskun-
taopin ja ajankohtaisasioiden osaamista mittaava
valintakoe keskiviikkona 3.5.2017 klo 13.30.Tiede- ja
teknologialinjalle keskiarvo enintään 10 pistettä ja
valintakoe enintään 5 pistettä. Luonnontieteiden
ja matematiikan osaamista mittaava valintakoe
perjantaina 5.5.2017 klo 13.30.
LIIKENNEYHTEYDET
Metro Kulosaari
Bussit 16, 58, 59, 81
YHTEYSTIEDOT
Ståhlberginkuja 1, 00570 Helsinki, KULOSAARI
Rehtori Lauri Halla
NCWTK JCNNC"MU[M ƒ
Apulaisrehtori Minnariitta Raitio
OKPPCTKKVVC TCKVKQ"MU[M ƒ
Opinto-ohjaaja Riitta Kaisto
riitta.kaisto@ksyk.f
AVOIMET OVET
Ti 8.12.2016 klo 15.00
La 14.1.2017 klo 10.00 – 14.00
Ti 31.1.2017 klo 15.00
To 2.3.2017 klo 15.00
25
AVOIMET OVET
Yleislinja: To 8.12.2016 klo 13.45
ti 17.1.2017 klo 13.45 ja
to 2.2.2017 klo 13.45
Matematiikkalukio: To 19.1.2017
klo 13.45
To 26.1.2017 klo 18.00 esittelyilta
(molemmat linjat)
Muista tutustumisajoista voi sopia
opinto-ohjaajan tai lukion
apulaisrehtorin kanssa.
Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikka-
lukiossa voi opiskella yleislukiolinjalla tai matematii-
kan ja luonnontieteiden erikoislukiolinjalla. Lukiossa
on noin 400 opiskelijaa. Samassa rakennuksessa
toimivat peruskoulun yläluokat.
YLEISLINJA
MATEMATIIKKALINJA
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
Yleislinjan alin keskiarvo 8,00.
Matematiikkalinjan alin pistemäärä 11,48/15.
OPISKELU LUKIOSSA
Yleislinjan valinnaisia painotuksia ovat taideaineet,
liikunta ja luonnontieteet. Uutuutena Strada-suun-
taus, joka kokoaa yhteen esim. esittävän musiikin,
ilmaisutaidon, taiteen, median ja kulttuurin kursse-
ja. Liikunnassa on kuntoilu-, laji- ja harrastuskurs-
seja, kilpailutoimintaa. Luonnontieteissä on runsas
kurssivalikoima. Kielissä tehdään kansainvälisiä
opintomatkoja. Matematiikkalukiolla on oma ope-
tussuunnitelmansa, joka sisältää runsaasti valinnai-
sia matematiikan ja luonnontieteiden kursseja, mm.
tähtitiedettä ja peliteoriaa. Matematiikan leirikouluja,
kilpailu- ja harrastustoimintaa.
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä
B1: ruotsi
B2: espanja, ranska, saksa
B3: espanja, ranska, saksa, venäjä
LUKIODIPLOMIT
Musiikki, kuvataide, liikunta, media
YHTEISTYÖ
Matematiikan ja tietotekniikan yliopistokursseja Hel-
singin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Yliopistoyh-
teistyötä myös muissa oppiaineissa. Kielimatkoja ja
tiedeleirikoulumatkoja mm. Lontooseen ja Cerniin.
Ŭ'TCUOWU Ŭ [JVGKUV[ȘRTQLGMVK KVCNKCNCKUGP DWNICTKC-
laisen, romanialaisen ja ranskalaisen koulun kanssa.
VALINTAPERUSTEET
Yleislinjalle peruskoulun päättötodistuksen lukuai-
neiden keskiarvo.
Matematiikkalukioon päättötodistuksen keskiarvo
enintään 10 pistettä ja pääsykoe enintään 5 pistettä.
MAOLin valtakunnallisessa matematiikkakilpailus-
sa 30 parhaan joukkoon päässeet saavat suoraan
5 pistettä. Sadan parhaan joukkoon päässeille hyvi-
tystä. Matematiikkalukion pääsykoe maanantaina
8.5.2017 klo 13.30.
LIIKENNEYHTEYDET
Bussit 50, 51, 63, 66, 67, 550, 552.
YHTEYSTIEDOT
Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki, MAUNULA
Rehtori Carita Jalasto
,
ECTKVC LCNCUVQ"OC[M ƒ
Lukion apulaisrehtori Päivi Kousa
,
RCKXK MQWUC"OC[M ƒ
Matematiikkalukion linjanjohtaja Ville Tilvis
,
XKNNG VKNXKU"OC[M ƒ
Yleislukion opo Tero Hannila
,
VGTQ JCPPKNC"OC[M ƒ
Matematiikkalukion opo Tiina Öster
,
VKKPC QUVGT"OC[M ƒ
MAUNULAN
YHTEISKOULU
ja HELSINGIN
MATEMATIIKKA-
LUKIO
YYYOC[M ƒ
1...,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25 28-29,30-31,32-33,34-35,36
Powered by FlippingBook