Lukioon - page 28-29

26
MUNKKINIEMEN
YHTEISKOULU
YYYOWPMMC ƒ
Munkkiniemen yhteiskoulussa toimii lukio (458 opis-
MGNKLCC LC RGTWUMQWNWP Ť NWQMCV
QRRKNCUVC
Korostamme hyvien oppimistulosten saavuttami-
sessa tietojen hyvää hallintaa sekä opiskelutaitoa ja
motivaatiota. Vaatimustaso on korkeahko ja ilmapiiri
kannustava ja oppilaita arvostava.
YLEISLINJA
YHTEISKUNTA- JA TALOUSLINJA
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
Yleislinjalle alin keskiarvo 8,50
Yhteiskunta- ja talouslinjalle alin pistemäärä
14,33/20,00
OPISKELU LUKIOSSA
Koulu tarjoaa valtakunnallista tuntijakoa enem-
män kursseja lukuaineissa ja useimmissa taito- ja
taideaineissa. Vieraissa kielissä ja reaaliaineissa
abiturienteille tarjotaan kertaavia ja yo-kirjoituksiin
valmentavia kursseja. Lukiossa voi valita erikoispit-
kän matematiikan, jossa peruskoulun matematiikan
oppimäärän kiitettävästi suorittaneet voivat opiskel-
la laajennetun oppimäärän. Lisäkursseja tarjotaan
myös biologiassa, fysiikassa ja kemiassa. Lukiossa
järjestetään kilpaurheilijoille tarkoitettua yleisval-
mennusta ja koripallon lajivalmennusta. Opiskelijan
on mahdollista noudattaa valtakunnallista tuntijakoa
reaaliaineiden osalta tai osallistua lukiokokeiluun.
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, ranska, ruotsi, saksa
B1: ruotsi
B2: ranska, saksa
B3: espanja, ranska, saksa
Muut kielet: alkeiskurssit italiassa ja venäjässä
LUKIODIPLOMIT
-QVKVCNQWU MWXCVCKFG MȇUKV[Ș VGMUVKKNKV[Ș NKKMWPVC
teatteri
YHTEISTYÖ
Ystävyyskouluja on Virossa, Tanskassa, Ranskassa
ja Saksassa. Koulu osallistuu kansainväliseen kilpai-
lutoimintaan matematiikassa, fysiikassa ja kemias-
sa.
VALINTAPERUSTEET
Yleislinjalle valintaperusteena on peruskoulun päät-
tötodistuksen lukuaineiden keskiarvo.
Yhteiskunta- ja talouslinjalle lukuaineiden keskiar-
vosta saa enintään 10, pääsykokeesta enintään 8
sekä pakollisesta hakemuksesta enintään 2 pistettä.
Pääsykoe ti 9.5.2017 klo 9.00.
LIIKENNEYHTEYDET
Bussit 14, 18, 33, 34, 39, 39B, 52, 57, 58, 194, 195,
206, 206A, 212, 213, 280, 502, 506, 551 ja 552
Raitiovaunu 4, 4T
YHTEYSTIEDOT
Laajalahdentie 21, 00330 Helsinki, MUNKKINIEMI
O[M"OWPMMC ƒ
Rehtori Aki Holopainen
CMK JQNQRCKPGP"OWPMMC ƒ
Opinto-ohjaaja Anne-Mari Imeläinen
,
CPPG OCTK KOGNCKPGP"OWPMMC ƒ
Opintosihteeri Katja Koskenvuo
,
MCVLC MQUMGPXWQ"OWPMMC ƒ
AVOIMET OVET
To 12.1.2017 tutustumisilta
hakijoille ja vanhemmille klo 18.30;
tutustumiskierrokset koulutaloon
aloitetaan klo 17.30.
Muista tutustumiskäynneistä sovitaan
opinto-ohjaajan kanssa.
27
OULUNKYLÄN
YHTEISKOULU
YYY QWNWPM[NCP[JVGKUMQWNW ƒ
Oulunkylän yhteiskoulu on toiminut Oulunkylässä
vuodesta 1924 alkaen. Koulurakennus on peruskor-
jattu vastaamaan nykyaikaisen oppimisympäristön
tarpeita. Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitse-
vat monipuoliset urheilukentät ja -hallit. Lukiossa on
noin 400 opiskelijaa. Samassa rakennuksessa toimi-
vat myös peruskoulun 7. – 9. -luokat.
YLEISLINJA
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
Alin keskiarvo 9,00
OPISKELU LUKIOSSA
Koulumme kurssitarjonta on laaja ja monipuolinen.
Tarjolla on runsaasti paikallisia kursseja mm. luon-
nontieteellisissä aineissa, musiikissa, kuvataiteessa
ja liikunnassa. Opiskelussa painotetaan tiedon han-
kinta- ja käsittelytaitoja sekä yhteistyötaitoja. Paikal-
lisilla kursseilla syvennetään monipuolista kielitaitoa,
taito- ja taideaineiden tuntemusta sekä reaaliainei-
FGP JCNNKPVCC /QVVQOOG QP ŬVKGFQNNC VCKFQNNC LC NWQ-
XWWFGNNC LCVMQQPŬ
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, ranska, ruotsi, saksa
B1: ruotsi
B2: ranska, saksa
B3: ranska, saksa, italia, espanja
LUKIODIPLOMIT
Kotitalous, kuvataide, liikunta, musiikki, teatteri
YHTEISTYÖ
Lukiolla on yhteistyökouluja mm. Itävallassa ja Kii-
nassa. Opintomatkojen kohteena ovat olleet mm.
Ranska, Italia ja USA. Kieli- ja kulttuurimatkojen lisäk-
si yhteistyömuotoina ovat opiskelijavaihto ja verkko-
ympäristötyöskentely. Yritys- ja korkeakoulumaailma
sekä verkkolukio ovat osa monipuolisia yhteistyöver-
kostojamme.
VALINTAPERUSTEET
Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keski-
arvo
LIIKENNEYHTEYDET
Bussit 64, 69, 72, 550, 52, 552, 554
Junat I ja K
YHTEYSTIEDOT
Siltavoudintie 24, 00640 Helsinki, OULUNKYLÄ
HCMUK
Rehtori Mirva Lindström
OKTXC NKPFUVTQO"QWNWPM[NCP[JVGKUMQWNW ƒ
Vararehtori / lukion apulaisrehtori
Altti Pikkarainen
CNVVK RKMMCTCKPGP"QWNWPM[NCP[JVGKUMQWNW ƒ
Koulusihteeri Päivi Palola
Q[M"QWNWPM[NCP[JVGKUMQWNW ƒ
Opinto-ohjaaja Kirsi Nousiainen
MKTUK PQWUKCKPGP"QWNWPM[NCP[JVGKUMQWNW ƒ
AVOIMET OVET
La 14.1.2017 klo 10 – 13 Ogelin
avoimet ovet
To 12.1.2017 klo 13.00
Ti 7.2.2017 klo 13.00
1...,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27 30-31,32-33,34-35,36
Powered by FlippingBook