Lukioon - page 30-31

28
AVOIMET OVET
To 8.12.2016 klo 13.30
To 12.1.2017 klo 13.30
Ke 18.1.2017 klo 13.30 sekä
erityisesti vanhemmille klo 18.30
(myös nuoret tervetulleita)
Ti 31.1.2017 klo 13.30
Ma 6.2.2017 klo 13.30
Pohjois-Haagan yhteiskoulussa toimii erityistehtä-
vän saanut urheilulukio ja yleislukio. Koulussa on
880 oppilasta, joista noin puolet opiskelee lukiossa ja
puolet peruskoulun yläluokilla.
YLEISLINJA
URHEILULINJA
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
Yleislinja alin keskiarvo 8,83
Urheilulinja alin pistemäärä 15,96/20
OPISKELU LUKIOSSA
Liikunnallisuus ja urheilullisuus leimaavat koulun
toimintaa. Urheilulinjan opiskelijoiden ohella myös
yleislinjan opiskelijat voivat ottaa valinnaisia liikunta-
kursseja. Yleislinjan opiskelija voi pyrkiä urheilulinjan
valmennustoimintaan mukaan. Koulussa panoste-
taan myös matemaattisiin opintoihin ja musiikkitoi-
mintaan.
Urheilulukiossa opiskelijat voivat harjoitella omaa
lajiaan aamuharjoituksissa ammattitaitoisten val-
mentajien johdolla. Koulu hyödyntää Helsingin
seudun eri liikuntapaikkoja urheilutoiminnassaan.
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, ruotsi, saksa
B1: ruotsi
B2: ranska, saksa
B3: espanja, ranska, saksa
LUKIODIPLOMIT
Liikunta, kuvataide, kotitalous, musiikki
YHTEISTYÖ
Koulu kuuluu Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemi-
aan. Koululla on yhteistyötä Olympiakomitean, laji-
liittojen ja seurojen kanssa. Valmennusyhteistyötä
tehdään muiden urheiluoppilaitosten kanssa. Koulu-
jen välisessä kilpailutoiminnassa tehdään laajaa kan-
sainvälistä yhteistyötä.
VALINTAPERUSTEET
Yleislinjalle peruskoulun päättötodistuksen lukuai-
neiden keskiarvo.
7TJGKNWNKPLCNNG RKUVGKFGP RGTWUVGGNNC GPKPVȇȇP
Lukuaineiden ja liikunnan arvosanojen keskiarvo,
enintään 10 pistettä
Liiton tai urheiluseuran lausunnon tai hakijan selvi-
tyksen perusteella, enintään 6 pistettä
Lukio voi antaa jonkin merkityksellisen syyn perus-
teella enintään 4 lisäpistettä.
Koululla on oma hakulomake.
LIIKENNEYHTEYDET
$WUUKV
LC ,QMGTK DWUUK
Junat A, E, L, M, S ja U
YHTEYSTIEDOT
Pietari Hannikaisen tie 6,
00400 Helsinki, POHJOIS-HAAGA
Rehtori Tuomas Raja
,
VWQOCU TCLC"RJ[M ƒ
Opinto-ohjaajat Elina Rintala ja Kari Jokinen
,
NQRQ"RJ[M ƒ
Apulaisrehtori (urheilu) Lea Hakala
,
NGC JCMCNC"RJ[M ƒ
POHJOIS-HAAGAN
YHTEISKOULU
YYY RJ[M ƒ
29
AVOIMET OVET
Keskiviikkona 18.1.2017.
Infotilaisuus kello 10.15–12.00.
Muista ajoista voi sopia lukion
apulaisrehtorin tai opinto-ohjaajan
kanssa.
Suomalais-venäläisen koulun lukio on kansainväli-
nen kielilukio, jonka erityisenä tehtävänä on venäjän
kielen ja kulttuurin opetus. Koulussa on oppilaita noin
700, joista lukiolaisia on noin 120.
A-VENÄJÄN LINJA
B3-VENÄJÄN LINJA
aloituspaikkoja 45
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
;NGKUNKPLC # XGPȇLȇ CNKP MGUMKCTXQ LC J[XȇMU[VV[
soveltuvuuskoe
B3-venäjän linja alin keskiarvo 7,08 ja hyväksytty
soveltuvuuskoe
OPISKELU LUKIOSSA
Suomalais-venäläisen koulun lukion opiskelukieli on
suomi. Lukiossa opiskellaan valtakunnallisen ope-
tussuunnitelman mukaisesti, mutta venäjän kielen
ja kulttuurin kursseja tarjotaan runsaasti. A-venäjän
opiskelijat voivat opiskella 12 kurssia venäjää ja vä-
hentää kahdeksan pakollista kurssia muista aineista.
B3-venäjän linjalla voi aloittaa venäjän opinnot al-
keista ja saavuttaa hyvän venäjän kielen ja kulttuurin
tuntemuksen.
KIELITARJONTA
A-kielet: venäjä, englanti
B1: ruotsi, englanti
B2: ranska, saksa
B3: ranska, saksa, venäjä
LUKIODIPLOMIT
Kuvataide, teatteri, liikunta, musiikki ja kotitalous
YHTEISTYÖ
Kansainvälinen toiminta on vilkasta. Lukion aikana
järjestetään vuosittain opintomatkat Pietariin, Mos-
kovaan ja Tukholmaan. SVK tekee yhteistyötä pää-
kaupunkiseudun kielikoulujen kanssa. Lukiossa on
mahdollisuus suorittaa Kansainvälisyys-opintokoko-
naisuus, jonka osana tehdään ulkomaille suuntautu-
va opintomatka.
VALINTAPERUSTEET
Valintaan vaikuttavat perusopetuksen päättötodis-
tuksen lukuaineiden keskiarvo ja soveltuvuuskoe.
A-venäjän lukijoille järjestetään kielikokeet suomen
ja venäjän kielissä. B3-venäjän linjalle valitaan päät-
tötodistuksen lukuaineiden keskiarvon ja soveltu-
vuuskokeen perusteella. Tarkemmat tiedot pääsy- ja
soveltuvuuskokeista löytyvät koulun www-sivuilta.
Soveltuvuuskoe järjestetään keskiviikkona 10.5.2017.
Kaikille hakijoille lähetetään kutsukirje.
LIIKENNEYHTEYDET
Bussi 42 sekä Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:n bussit
YHTEYSTIEDOT
.aarelankuja 2 00 30 Helsinki MA81811(9A-
Rehtori Tuula Väisänen
,
0295 332 01, tuula.vaisanen#svk.edu.hel.ͤ
Opinto-ohjaaja Päivi Koski-Andberg
,
0295 332 13, paivi.koski#svk.edu.hel.ͤ
Vs. apulaisrehtori Sanna Torvikoski
,
0295 332 0 , sanna.torvikoski#svk.edu.hel.ͤ
SUOMALAIS-
VENÄLÄINEN
KOULU
YYY UXM GFW JGN ƒ
1...,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29 32-33,34-35,36
Powered by FlippingBook