Lukioon - page 32-33

30
TÖÖLÖN
YHTEISKOULU
YYY V[M ƒ
Vuonna 1912 perustettu Töölön yhteiskoulu koostuu
kolmesta eri koulumuodosta. Reilun 300 lukiolaisen
lisäksi TYK:ssa on saman verran peruskoulun ylä-
luokkalaisia. Opiskelijat voivat täydentää opintojaan
myös iltaisin tiloissamme toimivan aikuislukiomme
kurssitarjonnalla.
YLEISLINJA
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
Alin keskiarvo 9,08
OPISKELU LUKIOSSA
TYK:n arjessa korostuvat erityisesti yhdessä tekemi-
nen, innostuneisuus ja hyvä ilmapiiri. Autamme opis-
kelijoitamme rakentamaan vahvan itsetunnon, hyvät
opiskelutaidot sekä monipuoliset jatko-opintovalmiu-
det. Aktiivinen oppilaskunta- ja tutortoiminta sekä yh-
dessä järjestetyt pedagogiset keskustelutilaisuudet
lisäävät osaltaan opiskelijoidemme kokemuksia siitä,
että tulevaisuutta rakennetaan yhdessä – yhteisellä
suunnittelulla, työskentelyllä ja päätöksillä. TYK tar-
koittaakin meille ennen muuta taitoja, ystäviä ja ko-
kemuksia.
LUKIODIPLOMIT
Kuvataide, liikunta, musiikki
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, ranska, ruotsi, saksa
B1: ruotsi
B2: ranska, saksa
$ GURCPLC TCPUMC UCMUC KVCNKC .KUȇMUK CKMWKUNWMK-
on koko kielitarjonta on käytettävissä.
YHTEISTYÖ
Korostamme oppimisen ja opiskelun taitoja sekä ky-
kyä muutoksen ymmärtämiseen ja kokonaisuuksien
hallintaan. Teemme yhteistyötä Helsingin yliopiston
ja Aalto-yliopiston kanssa, jotta opiskelijamme voivat
tutustua jo lukioaikana yliopisto-opintoihin. Yhteis-
työmme yritysten kanssa mahdollistaa työelämään
tutustumisjakson toisella vuosikurssilla. Lukiolai-
semme voivat sisällyttää opinto-suunnitelmaansa
myös opintoja esimerkiksi avoimessa yliopistossa ja
ulkomailla.
VALINTAPERUSTEET
Lukioon valinta tapahtuu perusopetuksen päättöto-
distuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lu-
kioon valitut täyttävät ainevalintakortin tullessaan
ilmoittautumaan kouluun kesäkuussa.
LIIKENNEYHTEYDET
Mannerheimintien bussit
Raitiovaunut 2, 3, 4, 7A, 7B, 8, 10
YHTEYSTIEDOT
Urheilukatu 10 – 12, 00250 Helsinki, TÖÖLÖ
Rehtori (va) Ukkopekka Hyvönen
,
WMMQRGMMC"V[M ƒ
Apulaisrehtori Anne Ehrukainen
,
CPPG GJTWMCKPGP"V[M ƒ
Opinto-ohjaaja Riina Ståhlberg
,
TKKPC UVCJNDGTI"V[M ƒ
Opintosihteeri
MCPUNKC"V[M ƒ
AVOIMET OVET
To 12.1.2017 klo 13.15
La 14.1.2017 klo 12.30
(ks. ohjelma
To 19.1.2017 klo 13.15
To 9.2.2017 klo 13.15
Muista tutustumisajankohdista voit sopia
opinto-ohjaajan kanssa.
31
VANTAAN
STEINERKOULU
YYY XCPVCCPUVGKPGTMQWNW ƒ
AVOIMET OVET
Perjantaina 9.12.2016 klo 9-13
Muista ajoista voi sopia opinto-ohjaajan
kanssa
Vantaan steinerkoulu on yhtenäiskoulu, jossa
perusopetuksen luokkien lisäksi toimii lukio. Steiner-
lukio sijaitsee radan varressa Korso-Vallinojalla. Kou-
lussa on oppilaita yhteensä 260, joista lukion opis-
kelijoita 57. Lukiossa painottuvat erilaiset projektit,
taito- ja taideaineet sekä steinerpedagogiset erityis-
kurssit.
OPISKELU LUKIOSSA
Lukio alkaa viikon mittaisella maanmittaus-matema-
tiikkaleirillä Lapissa. Opintoihin kuuluu myös muita
projekteja. Leirikoulujen, opintomatkojen, työharjoit-
teluiden ja näytelmien lisäksi lukion 3. luokan opiskeli-
jat tekevät itsenäisesti laajan päättötyön valitsemas-
taan aiheesta. Ylioppilaskirjoituksiin tarjotaan erillisiä
valmennuskursseja. Lukuaineiden lisäksi opiskellaan
taide- ja taitoaineita, mm. draamaa ja teatteritaidetta,
metalli- ja tekstiilitöitä, kirjansidontaa, keramiikkaa,
kuvataidetta, puutarhanhoitoa, liikuntaa, eurytmiaa ja
musiikkia. Opiskelijalla on oma kotiluokka ja opiskelu
etenee luokkamuotoisesti.
Kielitarjonta
A-kielet: englanti, ruotsi, saksa
B3: ranska, espanja, venäjä
XƚĩĜŅÚĜŞĬŅĵĜƋ
kuvataide,
liikunta,
musiikki,
käsityö,
VCPUUK GWT[VOKC
YHTEISTYÖ
Lukiolla on eri projektien yhteydessä runsaasti yh-
teistyötä sekä steinerlukioiden että muiden lukioiden
kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on laajaa. Steiner-
kouluja on yli 1000 eri puolilla maailmaa ja vaihto-op-
pilastoiminta on suosittua. Toisessa steinerkoulussa
vietetyn vaihto-oppilasvuoden jälkeen voi palata ta-
kaisin omalle luokalle.
VALINTAPERUSTEET
Steinerlukio on nyt yhteisvalinnassa. Kaikki hakijat
kutsutaan pääsykokeeseen, joka sisältää haastat-
telun. Opiskelijat valitaan todistuksen keskiarvon ja
pääsykokeen perusteella yhteisvalintaesityksen mu-
kaisesti.
OPISKELIJAMAKSUT
Lukion materiaali- ja kiinteistötukimaksu 130 € neljä
kertaa vuodessa
LIIKENNEYHTEYDET
Bussit 973, 974, 633 ja K- sekä N-junat Korsoon
YHTEYSTIEDOT
Satakielentie 5, 01450 Vantaa.
VQKOKUVQ"XCPVCCPUVGKPGTMQWNW ƒ
TGJVQTKV"XCPVCCPUVGKPGTMQWNW ƒ
Outi Rousu
, 040 555 8170
1...,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31 34-35,36
Powered by FlippingBook