Lukioon - page 8-9

6
Kevään 2017 yhteishakuaika on 21.2.-14.3.2017.
Nettihaku sulkeutuu 14.3.2017 kello 15.00.
Koulut ilmoittavat mahÚolliset pääsy-,
soveltuvuus- ja kielikokeiÚen ajankohÚat.
HAKEMINEN LUKIOON
Kun haet lukioon, sähköisen yhteishaun lisäksi voit
joutua täyttämään ainevalintakortin ja toimit-
tamaan sen siihen lukioon, johon ensisijaisesti
pyrit. Lukion ainevalintakortin voit tulostaa lukion
kotisivuilta. Ainevalintakortin täyttämisestä ja
toimittamisesta tiedotetaan lukioiden kotisivuilla.
Oppilaanohjaajasi ohjaa sinua ainevalinnoissa. Voit
tarkistaa valintoja myös lukio-opintojesi aikana.
VALINTAPERUSTEET LUKIOON
Opiskelijat valitaan lukioihin pääsääntöisesti perus-
koulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon
osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Lukuai-
neita ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen
MKGNK XKGTCCV MKGNGV XȇJKPVȇȇP [MUK # MKGNK WUMQPVQ
tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi,
matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja
terveystieto.
Erityistehtävän saaneiden lukioiden ja painotettujen
lukiolinjojen opiskelijavalinta tapahtuu lukuaineiden
keskiarvon lisäksi painotetun keskiarvon ja/tai va-
lintakokeen ja/tai mahdollisten lisänäyttöjen ja/tai
haastattelun ja/tai lausunnon ja/tai omasta hake-
muksesta saadun pistemäärän pohjalta. Tietoa lu-
kioiden valintaperusteista saat lukioiden kotisivuilta,
avoimien ovien päiviltä ja Opintopolusta (
-
VQRQNMW ƒ
Lukioiden aloituspaikkamäärät ovat rajalliset, eivätkä
kaikki samalla keskiarvolla tai pistemäärällä hakeu-
tuvat välttämättä tule valituiksi. Saman keskiarvon
tai pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestyk-
seen ensin hakutoivejärjestyksen mukaan ja sen jäl-
keen kaikkien aineiden keskiarvon mukaan. Alimmilla
keskiarvoilla valituiksi tulleiden keskiarvot vaihtelevat
vuosittain.
HAKEMINEN AMMATILLISEEN PERUS-
TUTKINTOON
Syksyllä 2017 alkaviin ammatillisiin perustutkintoi-
hin voit hakea kevään yhteishaussa. Myös amma-
tilliseen koulutukseen haet perusopetuksen päät-
tötodistuksella. Pisteiden laskutavasta saat tietoa
ammatillisten oppilaitosten kotisivuilta ja Opintopo-
lusta ZZZ.opintopolku.ͤ .
Joihinkin ammatillisten oppilaitosten perustutkin-
toihin on pääsy- ja soveltuvuuskoe. Voit myös saa-
da kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu
kuin opetuskieli, eikä kielitaitoasi ole voitu todentaa
muulla tavoin. Pääsy- ja soveltuvuuskokeella pyri-
tään valitsemaan opiskelijoita, jotka ovat motivoitu-
neita ja innostuneita juuri kyseistä koulutuksesta.
Valintakokeeseen voit valmistautua tutustumalle
koulutusalaan ja ammattiin, joille olet hakeutumassa
– oppilaanohjaajasi kertoo sinulle lisää valmistautu-
misesta.
JÄITKÖ ILMAN OPISKELUPAIKKAA?
Jos et saa opiskelupaikkaa kevään yhteishaussa, älä
luovuta. Voit hakea vapaaksi jääneitä lukion ja am-
matillisen koulutuksen opiskelupaikkoja lisähauissa
heti tulosten julkaisemisen jälkeen. Tietoa vapaiksi
jääneistä opiskelupaikoista löydät oppilaitosten koti-
UKXWKNVC LC QUQKVVGGUVC YYY QRKPVQRQNMW ƒ
Myös perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan kou-
lutukseen on mahdollista hakea sähköisesti yhteisen
RCNXGNWP YYY QRKPVQRQNMW ƒ MCWVVC 6ȇUUȇ JCWUUC
ovat mukana kymppiluokat, ammatilliseen peruskou-
NWVWMUGGP XCNOGPVCXC MQWNWVWU 8#./# UGMȇ OCC-
hanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokou-
NWVWMUGGP XCNOKUVCXC MQWNWVWU .78# 6ȇOȇ JCMW QP
23.5. – 25.7.2017.
Tukea tulevaisuutesi suunnitteluun ja koulutuspai-
kan etsintään voit hakea myös Ohjaamosta. Ohjaa-
mo tarjoaa tukea alle 29-vuotiaille helsinkiläisille
nuorille, jotka ovat jääneet ilman toisen asteen kou-
lutuspaikkaa tai keskeyttäneet opintonsa. Ohjaamo
palvelee Kampissa osoitteessa Fredrikinkatu 48
ma-pe klo 10-17.
7
Hyvä tieÚonlähÚe on myös
Opintopolku -verkkopalvelu
ŠƵƵƵ.opintopolku.Āš.
TERVETULOA TUTUSTUMAAN LUKIOIHIMME
1,2-3,4-5,6-7 10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,...36
Powered by FlippingBook