Lukioon - page 10-11

8
APOLLON
YHTEISKOULU
YYY CRQNNQP[JVGKUMQWNW ƒ
AVOIMET OVET
Ke 25.1.2017 klo 10 – 12
Ti 7.2.2017 klo 10 – 12
Ke 25.1.2017 klo 17.30
tilaisuus huoltajille
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, ruotsi
B1: ruotsi
B2: ranska, saksa
B3: ranska, saksa, espanja
LUKIODIPLOMIT
Kuvataide, musiikki
YHTEISTYÖ
Koululla on laajat yhteistyöverkostot moniin oppilai-
toksiin ja työelämään. Useiden kurssien yhteydessä
tehdään yhteistyötä yritysmaailman kanssa. Yhteis-
työkumppaneista mainittakoon Aalto-yliopisto ja ABB
Oy. Ajo-opetusta järjestää Autokoulu Finander. Lukiol-
la on myös kansainvälistä yhteistyötä.
VALINTAPERUSTEET
Peruskoulun päättötodistuksen
lukuaineiden keskiarvo
LIIKENNEYHTEYDET
Kehäradan junat P ja I: Malminkartano
Bussit 37, 51 ja 39 sekä Vihdintien bussit
YHTEYSTIEDOT
Arentipolku 1, 00410 Helsinki, MALMINKARTANO
Rehtori Hilla Etelämäki
,
JKNNC GVGNCOCMK"C[M ƒ
Apulaisrehtori Riitta Korkeela
,
TKKVVC MQTMGGNC"C[M ƒ
Opinto-ohjaaja Laura Savolainen
,
NCWTC UCXQNCKPGP"C[M ƒ
Koulusihteeri Riitta Douhaniaris
,
TKKVVC FQWJCPKCTKU"C[M ƒ
Lähes satavuotias Apollon Yhteiskoulu toimii Helsin-
gin Malminkartanossa erinomaisten kulkuyhteyksien
päässä. Apollon Yhteiskoulun lukio on yleislukio, jos-
sa vaalitaan hyvää yhteishenkeä, suvaitsevaisuutta,
opiskeluun kannustavaa ilmapiiriä ja yhteisöllisiä
arvoja. Opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuuksia
vahvistaa luovuuttaan kuvataiteen, musiikin, liikun-
nan ja ilmaisutaidon projekteissa. Noin 220 opiske-
lijan lukiossamme opiskelija huomioidaan aina yksi-
lönä ja häntä ohjataan tavoitteelliseen opiskeluun.
Opiskelijoita kuullaan aktiivisesti koulun toimintaa
suunniteltaessa ja kehitettäessä.
YLEISLINJA
SISÄÄNPÄÄSYRAJA
Alin keskiarvo 7,42.
OPISKELU LUKIOSSA
Apollon Yhteiskoulu tarjoaa oppimisen iloa itsetuntoa
vahvistavassa sekä osallistumiseen kannustavassa
lukiossa. Nuoret osallistuvat lukioaikana aktiivisesti
koulun ja koulun lähialueen toimintaan. Opiskelijoita
ohjataan, kannustetaan ja innostetaan toimimaan
muuttuvassa maailmassa sekä löytämään omat
vahvuutensa jatko-opintoja varten. Kurssivalikoimaa
laajentaa yksityiskoulujen yhteinen verkkolukio. Tie-
totekniikan opiskelun yhteydessä tarjotaan mahdolli-
suus tietokoneen A- ja @ -tutkinnon suorittamiseen.
Liikennekasvatuskurssi valmistaa A- tai B-kuljettaja-
tutkintoon.
9
YHTEISTYÖ
Elias-koulu on osa maailmanlaajuista steinerkou-
luliikettä. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa
lukuvuoden lukio-opinnot joko osittain tai kokonaan
steinerkoulussa ulkomailla.
VALINTAPERUSTEET
Elias-koulu on mukana yhteishaussa. Valintaperus-
teet päivitetään opintopolkuun ennen yhteishaun
alkamista.
OPISKELUMAKSUT
Lukioluokilla kouluyhdistyksen tukimaksu
on 91 € / kk.
LIIKENNEYHTEYDET
Bussit 14 ja 16, raitiovaunut 1A, 2 ja 3
YHTEYSTIEDOT
(hrensvärdintie 31-35 00150 Helsinki (,5A
p. 0 5 7733 3 62 toimisto#eliaskoulu.ͤ
Vt. rehtori Gitte Forsberg
0 0 7037 60
gitte.IorsEerg#eliaskoulu.ͤ
Opinto-ohjaaja Tiina Oksanen
050 5 92 9
tiina.oksanen#eliaskoulu.ͤ
Toimistosihteeri Merja Haapasalo
0 5 7733 3 62
toimisto#eliaskoulu.ͤ
Elias-koulu on steinerkoulu, jonka lukiossa tarjotaan
valtakunnallisten kurssien lisäksi myös monipuo-
lisesti taito- ja taideaineiden kursseja. Opiskelu on
pääsääntöisesti luokkamuotoista. Elias-koulussa on
oppilaita yhteensä n. 380, joista lukion opiskelijoita
on 120.
OPISKELU LUKIOSSA
Elias-koulun lukiossa teoria ja käytäntö kohtaavat,
opiskelu on käytännöllistä, tiedollista ja taiteellista.
Lukiossa opiskellaan seuraavia taito- ja taideaineita:
kuvataide, musiikki, liikunta, draama, käsityöt, koti-
talous ja eurytmia. Opetussuunnitelmaan kuuluvat
myös luontoleiri, TET-jaksot sekä ulkomaille suun-
tautuva kulttuurimatka.
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, saksa, venäjä
B1: ruotsi
B3: espanja, ranska, venäjä, saksa
/WWV MKGNGV LCRCPK
MWTUUKC
LUKIODIPLOMIT
Kuvataide, musiikki, liikunta, käsityö ja tanssi
ELIASKOULU
YYY GNKCUMQWNW ƒ
AVOIMET OVET
Pe 3.2.2017
klo 10.00 - 14.00.
Muista ajoista voitte sopia
vt. rehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa.
1,2-3,4-5,6-7,8-9 12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,...36
Powered by FlippingBook