Lukioon - page 12-13

10
Englantilaisessa koulussa opiskellaan suomeksi ja
englanniksi. Lukiossamme painotetaan englannin
kieltä, englantilaisen kielialueen kulttuuria, sekä suo-
men kieltä. Englantia opettavat syntyperäiset eng-
lanninkieliset opettajat ja opiskelija voi halutessaan
syventää englannin kielen taitoaan myös muilla eng-
lanniksi opetettavien aineiden kursseilla. Tavoitteena
on erinomainen englannin ja suomen kielen taito. Lu-
kiossamme on noin 160 opiskelijaa.
SISÄÄNPÄÄSYRAJA
Alin pistemäärä 15,99/20,00
OPISKELU LUKIOSSA
Lukiossamme noudatetaan suomalaista opetus-
suunnitelmaa lukuun ottamatta englannin kieltä,
jossa kurssien määrä, sisältö ja laajuus poikkeavat
lukion opetussuunnitelmasta. Ylioppilastutkinnon
lisäksi opiskelijat voivat halutessaan suorittaa SAT-
kokeeseen valmistavat kurssit englannissa ja mate-
matiikassa sekä joidenkin aineiden Cambridge A Le-
vel -kursseja ja -kokeita. Syksyisin lukiomme tarjoaa
25#6 MQMGGP 2TGNKOKPCT[ 5EJQNCUVKE #RVKVWFG 6GUV
joka valmentaa opiskelijoitamme menestymään
ulkomaisten yliopistojen usein vaatimassa SAT-ko-
keessa.
LUKIODIPLOMIT
Kuvataide, musiikki
KIELITARJONTA
# MKGNGV GPINCPVK PCVKXG 'PINKUJ NGXGN
B1: ruotsi
B2: ranska, saksa
B3: espanja, ranska, saksa
YHTEISTYÖ
Yhteistyötä ranskalaisen Centre Jean XXIII ja
espanjalaisen Escola Túrbula -koulujen kanssa.
VALINTAPERUSTEET
Peruskoulun päättötodistus, englannin kielen kirjal-
NKPGP MQG OCZ R ȇKFKPMKGNGP VCK UWQOK VQKUGPC
MKGNGPȇ MKTLCNNKPGP MQG OCZ R UGMȇ JCCUVCVVGNW
OCZ R #NKP J[XȇMU[VVȇXȇ RKUVGOȇȇTȇ RȇȇU[MQ-
keesta on 6. Pääsykokeen ajankohta ja koulun oma
lisätietolomake ovat löydettävissä koulun verkkosi-
vuilta keväällä. Kaikki yhteishaussa kouluumme ha-
keneet saavat kutsun pääsykokeeseen huhtikuussa.
OPISKELUMAKSUT
Lukuvuosimaksu 673 euroa
LIIKENNEYHTEYDET
A-juna
Vihdintien ja Pitäjänmäentien bussit
YHTEYSTIEDOT
Valimotie 17 – 19, 00380 Helsinki, PITÄJÄNMÄKI
Puhelin: 050 303 0103
Rehtori Petri Vuorinen
,
RGVTK XWQTKPGP"GPIU ƒ
Apulaisrehtori Seija Nyholm
, s
GKLC P[JQNO"GPIU ƒ
Opinto-ohjaaja Seija Kiiskinen
,
UGKLC MKKUMKPGP"GPIU ƒ
Koulusihteeri Ira Furneaux
,
GPINKUJ UEJQQN"GPIU ƒ
ENGLANTILAINEN
KOULU
The English
School
YYY GPIU ƒ
AVOIMET OVET
Ke 18.1.2017 klo 16.30 – 18.00
Ti 7.2.2017 klo 16.30 – 18.00
Muista ajoista voi sopia rehtorin tai
opinto-ohjaajan kanssa.
11
ESPOON
STEINERKOULU
YYY GURQQPUVGKPGTMQWNW ƒ
AVOIMET OVET
Ke 11.1.2017 klo 13.30,
tiedotustilaisuus hakijoille
Ma 17.1.2017 klo 18.00,
tiedotustilasuus sekä hakijoille että
vanhemmille
Espoon Steinerkoulun lukiossa opiskellaan luokka-
muotoisesti tieto-, taide- ja taitoaineita. Tietoaineis-
sa pyritään ymmärtämään selkeitä kokonaisuuksia
sekä eri oppiaineiden välisiä yhteyksiä. Taiteellinen
työskentely on keskeistä monissa koulun oppiaineis-
sa. Lukiossa on noin 100 opiskelijaa ja perusopetuk-
sessa 230 oppilasta.
OPISKELU LUKIOSSA
Espoon Steinerkoulun lukiossa opiskellaan valtakun-
nallisten lukiokurssien lisäksi erityistehtävän mukai-
sia kursseja sekä taito- ja taideaineita monipuolises-
ti läpi lukion. Erityisen koulutustehtävän mukaiset
kurssit sisältävät taide- ja taitoaineiden lisäksi valta-
kunnallisia kursseja tukevia opintoja, esimerkiksi ke-
miassa, musiikissa ja äidinkielessä. Opiskelijat saa-
vat kokemusta työelämää varten työharjoittelujen ja
itse valitsemansa Oman Projektin muodossa. Yhtei-
söllisyys rakentuu luokkamuotoisessa opiskelussa,
sekä luokan yhteisen näytelmäprojektin ja kulttuuri-
matkan aikana.
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, saksa
B-kielet: ruotsi, saksa, espanja, ranska
LUKIODIPLOMIT
Kuvataide, musiikki, liikunta, tanssi
YHTEISTYÖ
Steinerkouluja on ympäri maailmaa yhteensä yli
1000 ja opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä vaihto-
oppilaaksi ulkomaille steinerkouluun koko lukuvuo-
deksi tai lyhyemmäksi aikaa. Koulu osallistuu kan-
sainvälisiin kulttuuri- ja avustusprojekteihin.
VALINTAPERUSTEET
Espoon Steinerkoulu on mukana yhteishaussa.
Valintaperusteet päivitetään opintopolkuun ennen yh-
teishaun alkamista.
OPISKELUMAKSUT
Tarvikemaksu 90 €/lukuvuosi
Koulua ylläpitävän Espoon Steinerkoulun kan-
natusyhdistyksen
vapaaehtoinen
tukimaksu
400 €/lukuvuosi.
LIIKENNEYHTEYDET
Espoon sisäiset linjat: 5, 543
Seutuliikenteen linjat: 107, 195, 121, 122, 505
Metro Matinkylä, Niittykumpu
YHTEYSTIEDOT
Olarinniityntie 10, 02210 Espoo
Rehtori Filip Häyrynen
, 040 842 1521,
ƒNKR JC[T[PGP"GURQQPUVGKPGT ƒ
Toimisto
, 040 842 1520
Opinto-ohjaaja Maria Virkkilä
, 040 842 1401
OCTKC XKTMMKNC"GURQQPUVGKPGT ƒ
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,...36
Powered by FlippingBook