Lukioon - page 14-15

12
HELSINGIN
EUROOPPALAINEN
KOULU
YYY GUJ ƒ
AVOIMET OVET
To 18.1.2017 klo 13.30–16.10 oppi-
laille ja 17.00–18.00 vanhemmille.
Helsingin eurooppalainen koulu on valtion koulu, jossa
noudatetaan Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmia.
Koulussa on oppilaita 280, joista lukiossa n. 50. Koulun
päättötutkintona on Eurooppalainen ylioppilastutkin-
VQ '$ '$ VWVMKPVQ VWQVVCC MQTMGCMQWNWMGNRQKUWWFGP
kaikissa EU-maissa sekä monissa maissa Euroopan
ulkopuolella. Ylioppilaskokeet järjestetään kesäkuussa
ja tutkintotodistus annetaan heinäkuussa.
ENGLANNIN-, RANSKAN- JA SUOMENKIELISET
OSASTOT
OPISKELU LUKIOSSA
Pääosa oppiaineista opiskellaan kunkin kieliosaston
mukaisella kielellä. Historia, maantieto sekä valinnai-
nen taloustieto opiskellaan kuitenkin 1. vieraalla kielellä
GPINCPVK TCPUMC 1RKUMGNW QP NWQMMCOWQVQKUVC GKMȇ
koulussa ole jaksojärjestelmää. Kahdelle viimeiselle
lukiovuodelle valitaan tiettyjen pakollisten oppiaineiden
lisäksi omat valinnaisaineet.
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, ranska
B1: ranska, saksa, espanja, ruotsi, suomi
B2/B3: ranska, espanja, ruotsi, suomi, italia
YHTEISTYÖ
-QWNWNNC QP [JVGKUV[ȘVȇ GUKO QRRKNCUXCKJVQC OWKFGP
Eurooppa-koulujärjestelmään kuuluvien koulujen kans-
sa. Oppilasvaihtoa järjestetään muiden Eurooppa-kou-
lujen kanssa eri Euroopan maissa.
VALINTAPERUSTEET
Koulu ei ole mukana yhteishaussa. Koulu järjestää
oman haun 9.1.2017–24.1.2017. Hakemuslomake on
noudettavissa koulun verkkosivuilta. Hakemuslomak-
keen lähettäneet saavat henkilökohtaisen kutsun pää-
U[MQMGGUGGP .KUȇVKGVQLC YYY GUJ ƒ
Lukioon hakijoille järjestetään valintakoe 14.2.2017. Va-
lintakokeeseen sisältyvät kokeet kieliosaston kielestä
. OCVGOCVKKMCUVC LC XKGTCCUUC MKGNGUVȇ . .
kieli on englanti tai ranska, ja sen on oltava eri kuin L1.
Pääsyvaatimuksena on suomalaisen perusopetuksen
päättötodistus tai vastaava ulkomaisen opetuksen to-
distus. Valintakokeesta vaadittava tulos on 50 %.
OPISKELUMAKSUT
Lukio-opiskelusta peritään lukukausimaksua 1987 €
Ż NWMWXWQUK
-QWNWTWQMCKNW LC QRRKMKTLCV QXCV
maksullisia.
LIIKENNEYHTEYDET
Raitiovaunut 6 ja 3
Bussit 14, 17, 18 ja 20
YHTEYSTIEDOT
Bulevardi 18, 00120 Helsinki, KAMPPI
Rehtori Minna Laatu
, 0295 332 452,
OKPPC NCCVW"GUJ ƒ
Apulaisrehtori Kristiina Siimes
,
MTKUVKKPC UKKOGU"GUJ ƒ
Opintojen koordinaattori Lasse Österman
,
NCUUG QUVGTOCP"GUJ ƒ
13
HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAINEN
KOULU
XƼÎæåƉüų°ĹÎŅěĀĹĬ°ĹÚ°ĜŸƉÚűBåĬŸĜĹĩĜƉ
YYY JTUM ƒ
AVOIMET OVET
Tiistai 24.1.2017 klo 13-15
Muulloin sopimuksen mukaan
Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun lukiossa
painotetaan ranskan kieltä ja ranskankielisen kulttuu-
rin tuntemusta. Lukio antaa valmiudet monipuoliseen
kielitaitoon ja vuorovaikutustaitoihin yhteisöllisessä ja
kannustavassa ilmapiirissä. Lukio on valtion ylläpitä-
mä, ja opiskelijoita on noin 150.
YLEISLINJA
ERITYISTEHTÄVÄLINJA: A-ranskan linja
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
Alin keskiarvo 7,32 ja hyväksytty soveltuvuuskoe (rans-
MCP MKGNKMQG LC JCCUVCVVGNW
OPISKELU LUKIOSSA
Lukiossa opiskellaan suomalainen lukion oppimäärä.
Pääasiallinen opetuskieli on suomi, mutta kursseja voi
opiskella myös ranskaksi. Yleislinjalla opiskellaan val-
takunnallisen tuntijaon mukaan. Erityistehtävälinjalla
opiskellaan vähintään 12 kurssia ranskaa tai ranskaksi
opetettuja kursseja. Opiskelu on opiskelijalähtöistä ja
osallistavaa, ja ryhmäkoot ovat pieniä.
Opiskeluun kuuluu paljon yhdessä tehtäviä projektitöi-
tä, matkoja ja vierailuja. Lukiossa voi suorittaa DELF
B2- kielitutkinnon, joka mahdollistaa pääsyn ranska-
laisiin yliopistoihin. Yleislinjalaiset voivat suorittaa B1-
tutkinnon.
KIELITARJONTA
A-kielet: ranska, englanti
B1: ruotsi
B2: espanja
B3: saksa, venäjä, italia
tutustumiskurssit: japani, latina, kiina
LUKIODIPLOMIT
Kuvataide, musiikki, liikunta, media, kotitalous,
teatteritaide
YHTEISTYÖ
Vierailuja toteutetaan yhdessä Ranskan instituutin
sekä kansainvälisten korkeakoulujen, EU:n Comenius-
QJLGNOCP VWVMKOWUMGUMWUVGP GUKO %'40 LC RȇȇMCW-
punkiseudun lukioiden kanssa. Kansainvälisyys-opinto-
kokonaisuus toteutetaan Suomalais-venäläisen koulun
kanssa.
VALINTAPERUSTEET
Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo
ja hyväksytysti suoritettu soveltuvuuskoe (A- tai B2-
TCPUMCCP RGTWUVWXC MKGNKMQG UGMȇ JCCUVCVVGNW 5QXGNVW-
vuuskokeet pidetään 9.-10.5.2017. Hakijalle lähetetään
kutsukirje.
LIIKENNEYHTEYDET
Bussit 14, 18, 52, 52A, 57, 58, 205, 206, 503, 505, 506,
539
Raitiovaunu 4
YHTEYSTIEDOT
Raumantie 4, 00350 Helsinki, MUNKKIVUORI
Rehtori Kari Kivinen
MCTK MKXKPGP"JTUM ƒ
Lukion apulaisrehtori Pirjo Pippuri
,
RKTLQ RKRRWTK"JTUM ƒ
Opinto-ohjaaja Tuija Heiskanen
, 0295 33 2541,
VWKLC JGKUMCPGP"JTUM ƒ
Opintosihteeri Sari Sipiläinen
, 0295 33 2512,
UCTK UKRKNCKPGP"JTUM ƒ
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13 16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,...36
Powered by FlippingBook