Lukioon - page 16-17

14
HELSINGIN
RUDOLF STEINER
-KOULU
YYY TWFQNHUVGKPGTMQWNW ƒ
AVOIMET OVET
Ti 31.1.2017 klo 12.00 ja 18.00.
Tapaamisajoista voi sopia myös
erikseen apulaisrehtorin kanssa.
Helsingin Rudolf Steiner- koulu on kansainväli-
seen vaihtoehtopedagogiikkaan pohjautuva suo-
malainen lukio, jossa yleislukio-opintojen ohessa
tarjotaan runsaasti taiteellisia ja käytännöllisiä
kursseja. Opiskelu on pääosin luokkamuotoista.
Lukiossa on noin 200 opiskelijaa. Lukion aloitus-
paikkoja on 65. Samassa rakennuksessa toimii
ala- ja yläkoulu.
OPISKELU LUKIOSSA
Koulu noudattaa kansainvälisen steinerpeda-
gogiikan menetelmiin perustuvaa suomalaista
lukion opetussuunnitelmaa. Teoreettiset, taiteel-
liset ja käytännölliset aineet ovat yhdenvertaisia
ja kuuluvat jokaisen opinto-ohjelmaan. Opetuk-
sen lähtökohtana on omakohtainen ja kriittinen
suhde tietoon ja sen taustalla oleviin arvoihin. 12.
luokan opiskelijat tekevät näytelmän ammattioh-
jaajan ohjauksessa. Lukio järjestää leirikouluja,
työharjoittelua maatilalla sekä kulttuurihistorian
leirikoulun esimerkiksi Roomassa tai Ateenassa.
Katso lisätietoja koulumme uudistuvasta esittä-
vän taiteen opetustarjonnasta koulumme netti-
UKXWKNVC YYY TWFQNHUVGKPGTMQWNW ƒ NWMKQ
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, ruotsi, saksa, venäjä
B1: ruotsi
B2: saksa
B3: ranska, espanja, venäjä, saksa
LUKIODIPLOMIT
musiikki, kuvataide, liikunta, tanssi, teatteri,
media
YHTEISTYÖ
Steinerkouluja on kaikissa maanosissa yhteensä
lähes 1000, ja opiskelijoilla on mahdollisuus luku-
vuoden suorittamiseen tai lyhytkestoisempaan
opiskeluun myös ulkomaisissa kouluissa. Euroo-
pan steinerkoulujen kesken järjestetään tapaa-
misia, leirejä ja projekteja. Koulu osallistuu myös
kansainvälisiin kulttuuri- ja avustusprojekteihin.
HAKEMINEN JAVALINTAPERUSTEET
Lukioon haetaan yhteishaussa. Valintaperustee-
na lukuaineiden keskiarvo. Katso lisää muista
mahdollisista valintaperusteista koulun netti-
sivuilta.
OPISKELUMAKSUT
Vapaaehtoinen tukimaksu on
285 euroa/lukukausi.
LIIKENNEYHTEYDET
Mannerheimintien bussit
Raitiovaunu 10
YHTEYSTIEDOT
Lehtikuusentie 6, 00270 Helsinki, LAAKSO
MCPUNKC JGNUKPMK"TWFQNHUVGKPGTMQWNW ƒ
Rehtori Esa Tuominen
050 3300 846
Apulaisrehtori Vesa Aaltonen
050 322 4454
Koulusihteeri Ann-Catrine Selenius
,
MCPUNKC JGNUKPMK"TWFQNHUVGKPGTMQWNW ƒ
15
HELSINGIN
SAKSALAINEN
KOULU
YYY FUJ ƒ
AVOIMET OVET
La 21.1.2017 klo 10.00 – 13.00
Muista ajoista voi sopia
opinto-ohjaajan kanssa.
Helsingin Saksalainen koulu on kansainvälinen
kielikoulu. Lukion päättötutkinto on Deutsches
+PVGTPCVKQPCNGU #DKVWT &+# LQJQP MWWNWW UGMȇ
kirjallisia että suullisia tutkintoaineita. Se antaa
suorittajalleen jatko-opintomahdollisuudet sekä
Suomessa että saksankielisissä maissa. Lukios-
sa on noin 100 opiskelijaa. Samassa rakennuk-
sessa toimivat perusopetuksen luokat 1 – 9.
OPISKELU LUKIOSSA
Lukio-opetuksen tavoitteena on opiskelijoiden
laaja yleissivistys, monipuolinen kielitaito ja hy-
vät vuorovaikutustaidot. Saksan ohella joitakin
oppiaineita opetetaan suomeksi ja englanniksi.
Eri kielissä voi suorittaa kielitutkintoja: Delf Juni-
or, CAE, Latinum ja Certilingua. Päättötutkinnon
toisen suullisen kokeen voi korvata musiikin eri-
tyisosaamisen tutkinnolla. Lukiossa ei ole jak-
sojärjestelmää, ja lukio suoritetaan kolmessa
vuodessa.
KIELITARJONTA
A-kielet: saksa, englanti
B1: ruotsi tai ranska
B2: latina
B3: ranska tai venäjä
LUKIODIPLOMIT
Liikunta
YHTEISTYÖ
Koulussa toimii saksan kielen osaamiskeskus,
ja sen puitteissa tehdään yhteistyötä Suomessa
saksaa opettavien koulujen kanssa. Koulu kuu-
luu myös Saksan ulkomaankoulujen verkostoon.
Lisäksi koululla on yhteistyötä Saksan suurlähe-
tystön, Goethe Institutin ja Saksalaisen kirjaston
kanssa. Opiskelijat tekevät vuosittain opintomat-
koja Saksaan, Ranskaan ja Venäjälle.
VALINTAPERUSTEET
Lukioon valittavalta edellytetään perusopetuksen
tai sitä vastaavan oppimäärän suorittamista. Li-
säksi hänen tulee osata riittävästi saksaa. Koulu
ei ole mukana yhteishaussa, ja opiskelijavalin-
nasta päättää rehtori. Henkilökohtaisen haastat-
telun lisäksi kielitaidon osoittamiseksi järjeste-
tään tarvittaessa erillinen kielikoe.
OPISKELUMAKSUT
Lukukausimaksu 336,50€
LIIKENNEYHTEYDET
Kampin metro, bussit ja raitiovaunut
YHTEYSTIEDOT
Malminkatu 14, 00100 Helsinki, KAMPPI
Rehtori Thomas Dietrich
,
FUJ"FUJ ƒ
Opinto-ohjaaja Martina Dumbrajs
,
OCTVKPC FWODTCLU"FUJ ƒ
Vararehtori Tarja Aurell
,
VCTLC CWTGNN"FUJ ƒ
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15 18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,...36
Powered by FlippingBook