Page 10
P. 10Apollon


yhteiskoulu
www.apollonyhteiskoulu.fi

Avoimien ovien päivät


Keskiviikkona 24.1.2018 klo 13 – 15 Yhteistyö
Keskiviikkona 24.1.2018 klo 17.30 tilaisuus huoltajille ja
opiskelijoille Koululla on laajat yhteistyöverkostot moniin oppilaitoksiin
Tiistaina 6.2.2018 klo 13 – 15 ja työelämään. Useiden kurssien yhteydessä tehdään yh­
teistyötä yritysmaailman kanssa. Yhteistyökumppaneis­
ta mainittakoon Aalto­yliopisto ja ABB Oy. Ajo­opetusta
Lähes satavuotias Apollon Yhteiskoulu toimii Helsingin
Malminkartanossa erinomaisten kulkuyhteyksien päässä. järjestää Autokoulu Finander. Lukiolla on myös kansain­
Apollon Yhteiskoulun lukio on yleislukio, jossa vaalitaan välistä yhteistyötä.
hyvää yhteishenkeä, suvaitsevaisuutta, opiskeluun kan­
nustavaa ilmapiiriä ja yhteisöllisiä arvoja. Opiskelijoille Valintaperusteet
tarjotaan myös mahdollisuuksia vahvistaa luovuuttaan
kuvataiteen, musiikin, liikunnan ja ilmaisutaidon projek­
teissa. Noin 210 opiskelijan lukiossamme opiskelija huo­ Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden
mioidaan aina yksilönä ja häntä ohjataan tavoitteelliseen keskiarvo
opiskeluun. Opiskelijoita kuullaan aktiivisesti koulun toi­
mintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä. Liikenneyhteydet
YLEISLINJA
Kehäradan junat P ja I: Malminkartano
Sisäänpääsyraja 2017
Bussit 37, 51 ja 39 sekä Vihdintien bussit
Alin keskiarvo 7,38.
Yhteystiedot
Opiskelu lukiossa Arentipolku 1, 00410 Helsinki, MALMINKARTANO


Apollon Yhteiskoulu tarjoaa oppimisen iloa itsetuntoa
vahvistavassa sekä osallistumiseen kannustavassa luki­ Rehtori Hilla Etelämäki
ossa. Nuoret osallistuvat lukioaikana aktiivisesti koulun ja hilla.etelamaki@ayk.fi, 040 827 4585
koulun lähialueen toimintaan. Opiskelijoita ohjataan, kan­ Apulaisrehtori Riitta Korkeela
nustetaan ja innostetaan toimimaan muuttuvassa maail­ riitta.korkeela@ayk.fi, 040 455 4758
massa sekä löytämään omat vahvuutensa jatko­opintoja Opinto-ohjaaja Laura Savolainen
varten. Kurssivalikoimaa laajentaa yksityiskoulujen yh­ laura.savolainen@ayk.fi, 040 455 9075
teinen verkkolukio. Tietotekniikan opiskelun yhteydessä Koulusihteeri Riitta Douhaniaris
tarjotaan mahdollisuus tietokoneen A­ ja @ ­tutkinnon riitta.douhaniaris@ayk.fi, 040 455 9082
suorittamiseen. Liikennekasvatuskurssi valmistaa A­ tai
B­kuljettajatutkintoon.

Kielitarjonta
A­kielet: englanti, ruotsi
B1: ruotsi
B2: ranska, saksa
B3: ranska, saksa, espanja
Lukiodiplomit

Kuvataide, musiikki, liikunta8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15