Page 12
P. 12Englantilainen


kouluThe English Schoolwww.engs.fi
Yhteistyö
Avoimien ovien päivät Yhteistyökouluja mm. Ranskassa, Espanjassa, Saksassa
ja Kiinassa.

Keskiviikko 17.1.2018 klo 16.30 – 18.00 Valintaperusteet
Tiistai 13.2.2018 klo 13.00 – 17.00
Lisätietoa tapahtumista saat koulun nettisivuilta. Peruskoulun päättötodistus, englannin kielen kirjallinen
Muista tutustumiskäynneistä sovitaan rehtorin tai koe (max. 2,5p.), äidinkielen tai suomi toisena kielenä kir­
opinto­ohjaajan kanssa. jallinen koe (max. 2,5p.) sekä haastattelu (max 5p.). Alin
hyväksyttävä pistemäärä pääsykokeesta on 6. Pääsyko­
Englantilaisessa koulussa opiskellaan suomeksi ja englan­
niksi. Lukiossamme painotetaan englannin kieltä, englan­ keen ajankohta ja koulun oma lisätietolomake ovat löydet­
tilaisen kielialueen kulttuuria sekä suomen kieltä. Englan­ tävissä koulun verkkosivuilta keväällä. Kaikki yhteishaus­
tia opettavat syntyperäiset englanninkieliset opettajat, sa kouluumme hakeneet saavat kutsun pääsykokeeseen
ja opiskelija voi halutessaan syventää englannin kielen huhtikuussa.
taitoaan myös muilla englanniksi opetettavien aineiden
kursseilla. Tavoitteena on erinomainen englannin ja suo­ Opiskelumaksut
men kielen taito. Lukiossamme on noin 170 opiskelijaa.
Lukuvuosimaksu 673 euroa
Sisäänpääsyraja 2017
Liikenneyhteydet
Alin pistemäärä 15,77/20,00
A­juna
Opiskelu lukiossa Vihdintien ja Pitäjänmäentien bussit

Lukiossamme noudatetaan suomalaista opetussuunni­ Yhteystiedot
telmaa lukuun ottamatta englannin ja suomen kieltä, jois­
sa kurssien määrä, sisältö ja laajuus voivat poiketa valta­ Valimotie 17 – 19, 00380 Helsinki, PITÄJÄNMÄKI
kunnallisesta opetussuunnitelmasta. Myös historiassa ja
musiikissa lukio tarjoaa valtakunnallista tuntijakoa enem­ Puhelin: 050 303 0103
män kursseja. Ylioppilastutkinnon lisäksi opiskelijat voivat Rehtori Petri Vuorinen, petri.vuorinen@engs.fi
halutessaan suorittaa SAT­kokeeseen valmistavat kurs­ Asterehtori Seija Nyholm, seija.nyholm@engs.fi
sit englannissa ja matematiikassa sekä joidenkin ainei­ Opinto-ohjaaja Seija Kiiskinen, seija.kiiskinen@engs.fi
den Cambridge A Level ­kursseja ja ­kokeita. Koulusihteeri Ira Furneaux, english.school@engs.fi
Kielitarjonta

A­kielet: englanti (native English level)
B1: ruotsi
B2: ranska, saksa
B3: espanja, ranska, saksa

Lukiodiplomit


Kuvataide, musiikki
10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17