Page 13
P. 13Espoon


Steinerkoulu
www.espoonsteinerkoulu.fi

Avoimien ovien päivät
Valintaperusteet
Tiedotustilaisuus hakijoille
torstaina 11.1.2018 klo 13.30 sekä Espoon Steinerkoulu on mukana yhteishaussa. Valintape­
huoltajille ja hakijoille tiistaina 16.1.2018 klo 18.00 rusteet päivitetään opintopolkuun ennen yhteishaun alka­
Espoon Steinerkoulun lukiossa opiskellaan luokkamuotoi­ mista.
sesti tieto­, taide­ ja taitoaineita. Tietoaineissa pyritään
ymmärtämään selkeitä kokonaisuuksia sekä eri oppiai­
neiden välisiä yhteyksiä. Taiteellinen työskentely on kes­ Opiskelumaksut
keistä monissa koulun oppiaineissa. Lukiossa on noin 100
opiskelijaa ja perusopetuksessa 240 oppilasta. Tarvikemaksu 90 €/lukuvuosi
Opiskelu lukiossa Koulua ylläpitävän Espoon Steinerkoulun kannatusyhdistyk­
sen vapaaehtoinen tukimaksu 400 €/lukuvuosi.
Espoon Steinerkoulun lukiossa opiskellaan valtakunnal­
listen lukiokurssien lisäksi erityistehtävän mukaisia kurs­ Liikenneyhteydet
seja sekä taito­ ja taideaineita monipuolisesti läpi lukion.
Erityisen koulutustehtävän mukaiset kurssit sisältävät Espoon sisäiset linjat: 5, 543
taide­ ja taitoaineiden lisäksi valtakunnallisia kursseja Seutuliikenteen linjat: 107, 195, 121, 122, 505
tukevia opintoja, esimerkiksi kemiassa, musiikissa ja äi­ Metro Matinkylä, Niittykumpu
dinkielessä. Opiskelijat saavat kokemusta työelämää var­
ten työharjoittelujen ja itse valitsemansa Oman Projektin Yhteystiedot
muodossa. Yhteisöllisyys rakentuu luokkamuotoisessa
opiskelussa sekä luokan yhteisen näytelmäprojektin ja Olarinniityntie 10, 02210 Espoo
kulttuurimatkan aikana.

Rehtori Filip Häyrynen, 040 842 1521,
Kielitarjonta filip.hayrynen@espoonsteiner.fi
Toimisto, Tarja Waljakka 040 842 1520
A­kielet: englanti, saksa, ruotsi Apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Maria Virkkilä,
B­kielet: ruotsi, saksa, espanja, ranska 040 842 1401 maria.virkkila@espoonsteiner.fi

lukiodiplomit

Kuvataide, musiikki, liikunta, tanssi

Yhteistyö

Steinerkouluja on ympäri maailmaa yhteensä yli 1000
ja opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä vaihto­oppilaaksi
ulkomaille steinerkouluun koko lukuvuodeksi tai lyhyem­
mäksi aikaa. Koulu osallistuu kansainvälisiin kulttuuri­ ja
avustusprojekteihin.


11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18