Page 14
P. 14Helsingin


eurooppalainenkouluwww.esh.fi
Valintaperusteet
Avoimien ovien päivä Koulu ei ole mukana yhteishaussa. Koulu järjestää oman
haun 8.1.2018–23.1.2018. Hakemuslomake on noudetta­
vissa koulun verkkosivuilta. Hakemuslomakkeen lähettä­
neet saavat henkilökohtaisen kutsun pääsykokeeseen.
Avoimien ovien päivä järjestetään
keskiviikkona 17.1.2018 klo 13.30–16.10 oppilaille Lisätietoja www.esh.fi.
ja klo 17.00–18.00 vanhemmille. Lukioon hakijoille järjestetään valintakoe 1.3.2018. Valin­
Helsingin eurooppalainen koulu on valtion koulu, jossa takokeeseen sisältyvät kokeet kieliosaston kielessä (L1),
noudatetaan Eurooppa­koulujen opetussuunnitelmia. matematiikassa ja 1. vieraassa kielessä (L2). L2­kieli on
Koulussa on 280 oppilasta, joista lukiossa noin 50. Kou­ englanti tai ranska, ja sen on oltava eri kuin L1.
lun päättötutkintona on Eurooppalainen ylioppilastutkinto Pääsyvaatimuksena on suomalaisen perusopetuksen
(EB). EB­tutkinto tuottaa korkeakoulukelpoisuuden kaikis­ päättötodistus tai vastaava ulkomaisen opetuksen todis­
sa EU­maissa sekä monissa maissa Euroopan ulkopuolel­ tus. Valintakokeesta vaadittava tulos on 50 %.
la. Ylioppilaskokeet järjestetään kesäkuussa ja tutkintoto­
distus annetaan heinäkuussa.
ENGLANNIN­, RANSKAN­ JA SUOMENKIELISET Opiskelumaksut
OSASTOT
Lukio­opiskelusta peritään 1987 € lukukausimaksu (3974
Opiskelu lukiossa €/lukuvuosi). Kouluruokailu ja oppikirjat ovat maksullisia.

Pääosa oppiaineista opiskellaan kunkin kieliosaston kie­ Liikenneyhteydet
lellä. Historia, maantieto sekä valinnainen taloustieto
opiskellaan kuitenkin 1. vieraalla kielellä (englanti, rans­ Raitiovaunut 1, 3 ja 6
ka). Opiskelu on luokkamuotoista eikä koulussa ole jak­ Bussit 14, 17, 18 ja 20
sojärjestelmää. Kahdelle viimeiselle lukiovuodelle valitaan
tiettyjen pakollisten oppiaineiden lisäksi omat valinnais­ Yhteystiedot
aineet.
Bulevardi 18, 00120 Helsinki
Kielitarjonta Rehtori Minna Laatu, 029 533 2452,
minna.laatu@esh.fi
A­kielet: englanti, ranska Apulaisrehtori Kristiina Siimes, 029 533 2454,
B1: ranska, saksa, espanja, ruotsi, suomi kristiina.siimes@esh.fi
B2/B3: ranska, espanja, ruotsi, suomi, italia Opintojen koordinaattori Lasse Österman,
029 533 2455, lasse.osterman@esh.fi
Yhteistyö

Koulu tekee yhteistyötä (esim. oppilasvaihtoa) muiden
Eurooppa­koulujärjestelmään kuuluvien koulujen kanssa.
Oppilasvaihtoa järjestetään muiden Eurooppa­koulujen
kanssa eri Euroopan maissa.

12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19