Page 15
P. 15Helsingin


ranskalais-suomalainen koulu Kielitarjonta


Lycée franco- A­kielet: ranska, englantI
B1: ruotsi
B2: espanja
B3: saksa, venäjä, italia
finlandais muita: japani, latina, kiina

Yhteistyö
d’Helsinki Vierailuja toteutetaan yhdessä Ranskan instituutin sekä

kansainvälisten korkeakoulujen, Erasmus­ohjelman, tutki­
muskeskusten (esim. CERN) ja pääkaupunkiseudun luki­
www.hrsk.fi oiden kanssa. Global studies­opintokokonaisuus toteute­
taan Suomalais­venäläisen koulun kanssa.

Avoimien ovien päivät Valintaperusteet

Tiistai 23.1.2018 klo 13.30­15.00 Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo ja
hyväksytysti suoritettu kielikoe (A­ranskaan perustuva
Muulloin sopimuksen mukaan
kielikoe sekä haastattelu). Kokeet pidetään 24.­25.4.2018.
Hakijalle lähetetään kutsukirje.
Helsingin ranskalais­suomalaisen koulun lukiossa paino­
tetaan ranskan kieltä ja ranskankielisen kulttuurin tunte­
musta. Lukio antaa valmiudet monipuoliseen kielitaitoon Liikenneyhteydet
ja vuorovaikutustaitoihin yhteisöllisessä ja kannustavas­
sa ilmapiirissä. Lukio on valtion ylläpitämä, ja opiskelijoita Bussit 14, 18, 52, 52A, 57, 58, 205, 206, 503, 505, 506,
on noin 160. 539
Raitiovaunu 4
YLEISLINJA
Yhteystiedot
Sisäänpääsyraja 2017
Raumantie 4, 00350 Helsinki, MUNKKIVUORI
Alin keskiarvo 7,00 ja hyväksytty soveltuvuuskoe (rans­
kan kielikoe ja haastattelu) Rehtori Kari Kivinen, 0295 33 2521, kari.kivinen@hrsk.fi
Lukion apulaisrehtori Pirjo Pippuri, 0295 33 2522, pirjo.
Opiskelu lukiossa pippuri@hrsk.fi
Opinto-ohjaaja Tuija Heiskanen, 0295 33 2541,
tuija.heiskanen@hrsk.fi
Lukiossa opiskellaan suomalainen lukion oppimäärä. Pää­ Opintosihteeri Sari Sipiläinen,
asiallinen opetuskieli on suomi, mutta kursseja voi opis­ 0295 33 2512, sari.sipilainen@hrsk.fi
kella myös ranskaksi. Yleislinjalla opiskellaan valtakunnal­
lisen tuntijaon mukaan. Erityistehtävälinjalla opiskellaan
vähintään 12 kurssia ranskaa tai ranskaksi opetettuja
kursseja. Opiskelu on opiskelijalähtöistä ja osallistavaa, ja
ryhmäkoot ovat pieniä.

Opiskeluun kuuluu paljon yhdessä tehtäviä projektitöitä,
matkoja ja vierailuja. Lukiossa voi suorittaa DELF B2­ kie­
litutkinnon, joka mahdollistaa pääsyn ranskalaisiin yliopis­
toihin. Yleislinjalaiset voivat suorittaa B1­tutkinnon.

Lukiodiplomit
Kuvataide, musiikki, liikunta, media, kotitalous,
13
teatteritaide
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20