Page 8
P. 8

Jäitkö ilman Valintaperusteet
lukioon
opiskelupaikkaa? Opiskelijat valitaan lukioihin pääsääntöisesti peruskoulun

päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamas-
Jos et saa opiskelupaikkaa kevään yhteishaussa, älä luo- sa paremmuusjärjestyksessä. Lukuaineita ovat äidinkieli
vuta. Voit hakea vapaaksi jääneitä lukion ja ammatillisen ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet (vä-
koulutuksen opiskelupaikkoja lisähauissa heti tulosten hintään yksi A-kieli), uskonto tai elämänkatsomustieto,
julkaisemisen jälkeen. Tietoa vapaiksi jääneistä opiskelu- historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia,
paikoista löydät oppilaitosten kotisivuilta ja osoitteesta biologia, maantieto ja terveystiErityistehtävän saaneiden
www.opintopolku.fi. lukioiden ja painotettujen lukiolinjojen opiskelijavalinta
tapahtuu lukuaineiden keskiarvon lisäksi painotetun kes-
Myös perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutuk- kiarvon ja/tai valintakokeen ja/tai mahdollisten lisänäyt-
seen on mahdollista hakea sähköisesti yhteisen palvelun töjen ja/tai haastattelun ja/tai lausunnon ja/tai omasta
(www.opintopolku.fi) kautta. Tässä haussa ovat mukana hakemuksesta saadun pistemäärän pohjalta. Tietoa luki-
kymppiluokat, ammatilliseen peruskoulutukseen valmen- oiden valintaperusteista saat lukioiden kotisivuilta, avoi-
tava koulutus (VALMA) sekä maahanmuuttajille ja vieras- mien ovien päiviltä ja Opintopolusta (www.opintopolku.fi).
kielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistava koulu-
tus (LUVA). Tämä haku on 22.5.-24.7.2018. Lukioiden aloituspaikkamäärät ovat rajalliset, eivätkä kaik-
ki samalla keskiarvolla tai pistemäärällä hakeutuvat vält-
Tukea tulevaisuutesi suunnitteluun ja koulutuspaikan et- tämättä tule valituiksi. Saman keskiarvon tai pistemäärän
sintään voit hakea myös Ohjaamosta. Ohjaamo tarjoaa saaneet hakijat asetetaan järjestykseen ensin hakutoi-
tukea alle 29-vuotiaille helsinkiläisille nuorille, jotka ovat vejärjestyksen mukaan ja sen jälkeen kaikkien aineiden
jääneet ilman toisen asteen koulutuspaikkaa tai keskeyt- keskiarvon mukaan.
täneet opintonsa. Ohjaamo on avoinna maanantaisin klo
12-16, ti-pe klo 10-16. Ohjaamo sijaitsee osoitteessa Fred- Alimmilla keskiarvoilla valituiksi tulleiden keskiarvot vaih-
rikinkatu 48 (Kampin metroaseman vieressä Tennispalat- televat vuosittain.
sia vastapäätä.)


Hakeminen
Hakeminen lukioon ammatilliseen


Kun haet lukioon, sähköisen yhteishaun lisäksi voit jou-
tua täyttämään ainevalintakortin ja toimittamaan sen
siihen lukioon, johon ensisijaisesti pyrit. Lukion ainevalin- perustutkintoon
takortin voit tulostaa lukion kotisivuilta. Ainevalintakortin
täyttämisestä ja toimittamisesta tiedotetaan lukioiden
kotisivuilla. Oppilaanohjaajasi ohjaa sinua ainevalinnoissa. Syksyllä 2018 alkaviin ammatillisiin perustutkintoihin voit
Voit tarkistaa valintoja myös lukio-opintojesi aikana. hakea kevään yhteishaussa. Myös ammatilliseen koulu-
tukseen haet perusopetuksen päättötodistuksella. Pistei-
den laskutavasta saat tietoa ammatillisten oppilaitosten
kotisivuilta ja Opintopolusta (www.opintopolku.fi).
Joihinkin ammatillisten oppilaitosten perustutkintoihin on
pääsy- ja soveltuvuuskoe. Kokeella pyritään valitsemaan
opiskelijoita, jotka ovat motivoituneita ja innostuneita
juuri kyseistä koulutuksesta. Valintakokeeseen voit val-
mistautua tutustumalle koulutusalaan ja ammattiin, joille
olet hakeutumassa – oppilaanohjaajasi kertoo sinulle li-
sää valmistautumisesta.6 7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13